คณะกรรมการ

รายนามนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

        พ.ศ.                            นายกสมาคมฯ            สถาบัน
  2519-2521 ศ.นพ.ชัญโญ เพ็ญชาติ จุฬาลงกรณ์
  2521-2523 ศ.นพ.ชัญโญ เพ็ญชาติ จุฬาลงกรณ์
  2523-2525 ศ.นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา จุฬาลงกรณ์
  2525-2527 ศ.นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา จุฬาลงกรณ์
  2527-2529 ศ.นพ.สง่า นิลวรางกูร ศิริราช
  2529-2531 ศ.นพ.สง่า นิลวรางกูร ศิริราช
  2531-2533 ศ.นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา จุฬาลงกรณ์
  2533-2535 ศ.นพ.สุชาติ อินทรประสิทธ์ รามาธิบดี
  2535-2537 ศ.นพ.สุชาติ อินทรประสิทธ์ รามาธิบดี
  2537-2539 ศ.พ.อ.หญิงอุษณา ลุวีระ พระมงกุฎเกล้า
  2539-2541 ศ.พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์ ศิริราช
  2541-2543 ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า จุฬาลงกรณ์
  2543-2547 ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า จุฬาลงกรณ์
  2547-2549 ศ.พญ.ธัญญาลักษณ์ องอาจยุทธ ศิริราช
  2549-2551 ศ.พญ.ธัญญาลักษณ์ องอาจยุทธ ศิริราช
  2551-2553 ศ.นพ.ดุสิต ล้ำเลิศกุล เชียงใหม่
  2553-2555 ศ.นพ.ดุสิต ล้ำเลิศกุล เชียงใหม่
  2555-2557 ศ.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ ภูมิพล
  2557-2559 ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง จุฬาลงกรณ์
  2559-2561 รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ ศิริราช

 

คณะกรรมการบริหาร สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย วาระ 2559 - 2561 

     ลำดับ                              ชื่อ-นามสกุล                       ตำแหน่ง
      1. รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคม
      2. ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ อุปนายก
      3. พลตรีหญิง รศ.พญ.ประไพพิมพ์  ธีรคุปต์ กรรมการ
      4. ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ กรรมการ
      5. พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ กรรมการ
      6. นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข กรรมการ
      7. พ.อ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ กรรมการ
      8. น.ท.พงศธร คชเสนี กรรมการ
      9. ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ กรรมการ
     10. ศ.พญ.สินี ดิษฐบรรจง ปฏิคม - กรรมการ
     11. ผศ.พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์ เหรัญญิก - กรรมการ
     12. นพ.สุชาย ศรีทิพยวรรณ เลขาธิการ - กรรมการ

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
933348