ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Intensive Nephrology Board Review 2017

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จะจัดอบรมวิชาการภายใต้ชื่อการประชุม Intensive Nephrology Board Review 2017 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต ให้แก่แพทย์อายุรแพทย์โรคไต และอายุรแพทย์ทั่วไป โดยจะจัดประชุมจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

• ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2560 
• ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 
• ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด

>> กำหนดการประชุม Intensive Nephrology Board Review 2017

>> แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมอบรม Intensive Nephrology Board Review 2017 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

  • book1.png
  • book2.png
  • book3.png

เพลงสมาคมโรคไตฯ