Update หนังสือแจ้งเตือนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Update

  1. หนังสือแจ้งเตือนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 26 พฤศจิกายน 2555
  2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล ฉบับประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
  3. แบบฟอร์มตามประกาศมาตรฐานไตเทียม 2554

Download ไฟล์ PDF ด้านล่างสุด

Attach Files

 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

Remember Me

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

Users
1955
Articles
256
Articles View Hits
903161