สารจากนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย(ENG)

โดย รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ และดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๔๐ ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมโรคไตฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมโรคไตฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้วิชาโรคไตแก่มวลสมาชิกแพทย์โรคไตและแพทย์ทั่วไปให้ก้าวหน้าและทันเหตุการณ์เสมอ ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับโรคไต ส่งเสริมและเผยแพร่สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับโรคไตให้แก่ประชาชนทั้งด้านการป้องกัน และการรักษาผู้ป่วยโรคไต งานด้านฝึกอบรมและงานด้านวิชาการ โดยแรงสนับสนุนจากอดีตนายกสมาคมและทีมงานบริหารทุกๆ ท่าน งานด้านฝึกอบรมเป็นงานที่มีระบบที่ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้ว สมาคมโรคไตฯ ต้องดูแลเรื่องการสอบของแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ การฝึกอบรม และการสอบของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคไต การฝึกอบรมและสอบพยาบาลพยาบาล เพื่อประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคไต สำหรับงานด้านวิชาการซึ่งเป็นงานหลักของสมาคมโรคไตฯ ก็มีการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สมาคมโรคไตฯ ได้มีการทำแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคไตในกรณีต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้และรับการบริการ ในส่วนภาคประชาชน สมาคมโรคไตฯ ได้มีการตั้งเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ไตเทียมทั่วประเทศ มีการออกทำการประเมินผล รวมถึงมีการจัดกิจกรรมวันไตโลก World Kidney Day วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนมากขึ้น

การดำเนินงานของสมาคมโรคไตฯ ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างปัจจุบันได้นั้น เนื่องจากการมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีนโยบายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งความมุ่งมั่นร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเจริญก้าวหน้าสู่ระดับสากล เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม

ในนามของนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคไตฯ กระผมมีความมุ่งมั่นอย่างสูงสุดที่จะพัฒนางานด้านโรคไตของประเทศไทย ให้มีความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่สมาคมโรคไตฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

Remember Me

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

Users
1955
Articles
256
Articles View Hits
903161