ประกาศ**ขอเลื่อนการประชุมวิชาการ Nephrology Meeting (ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค.2563)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการ แพร่กระจายของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Nephrology Meeting ซึ่งกำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นั้น     คณะกรรมการบริหาร สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นควรให้ เลื่อนการประชุมวิชาการ Nephrology Meeting เป็นวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ สถานที่เดิม

>>  จดหมายแจ้งการเลื่อนงานประชุม

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

Remember Me

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

Users
1955
Articles
264
Articles View Hits
932586