Menu Close

ขอเชิญสมาชิกสมาคมโรคไตฯ ร่วมทำประชาพิจารณ์ “ข้อแนะนำเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ.2565” (CKD guideline)

ด้วยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้จัดทำ “ข้อแนะนำเวชปฏิบัติกำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนกำรบำบัด ทดแทนไต พ.ศ.2565” เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัด ทดแทนไต โดยไม่ได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ซึ่งทาง สมาคมโรคไตฯ ได้เรียบเรียงเนื้อหาคู่มือแล้วจำนวน 17 บท จึงขอเชิญชวนสมาคมสมาคมโรคไตฯ ร่วมทำประชาพิจารณ์ ครั้งนี้