Menu Close

**ประกาศ แจ้งเปลี่ยนวันอบรมออนไลน์ พยาบาลผู้ประสานงานการลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต (TRT coordinator) จากเดิมวันที่ 28 ม.ค. 2565 เปลี่ยนเป็น 27 ม.ค. 2565