Menu Close

คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2565

คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2565

จัดพิมพ์โดย
คณะอนุกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ราคา 100 บาท

เนื้อหาโดยย่อ
   ข้อแนะนำเวชปฏิบัตินี้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพการบริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสมกับทรัพยากรและบริบทของสังคมไทย โดยหวังผลในการส่งเสริมและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ข้อแนะนำต่างๆ ในแนวทางการดูแลนี้ไม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตกต่างจากข้อแนะนำนี้ได้ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างออกไปหรือมีข้อจำกัดของสถานบริการและทรัพยากร หรือมีเหตุผลอันสมควรโดยใช้วิจารณญาณซึ่งเป็นที่ยอมรับบนพื้นฐานหลักวิชาการและจรรยาบรรณ

สารบัญ
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 1 การเลือกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรอง
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 2 การคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 3 การติดตามระดับการทำงานของไต
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 4 การส่งปรึกษาหรือส่งต่อผู้ป่วย
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 5 การควบคุมความดันโลหิต
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 6 การลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 7 การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตเรื้อรัง
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 8 การควบคุมระดับไขมันในเลือด
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 9 การงดสูบบุหรี่
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 10 โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 11 การดูแลรักษาความผิดปกติของแคลเซียมและฟอสเฟต
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 12 การดูแลรักษาภาวะโลหิตจาง
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 13 การดูแลรักษาภาวะเลือดเป็นกรด
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 14 การตรวจทางรังสีวิทยาและการใช้ยาหรือสารที่มีผลต่อภาวะโรคไตเรื้อรัง
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 15 การเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 16 การลดความเสี่ยงและการคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติที่ 17 การเตรียมตัวเพื่อการบำบัดทดแทนไต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-616-8032-17-6
ขนาดหนังสือ : 14.8*21 ซม.
น้ำหนัก : 180 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษปอนด์ / พิมพ์สอดสี ขาวดำ 103 หน้า พิมพ์สอดสี 13 หน้า รวม 116 หน้า
จำนวนหน้า : 116 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2565
สำนักพิมพ์ : บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์