Menu Close

ดาวน์โหลดจดหมายรับรองการเข้าร่วมประชุมใหญ่ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (สำหรับพยาบาล)

สำหรับพยาบาลที่เข้าร่วมประชุมงานประชุมใหญ่สมาคมโรคไตฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดใบรับรองการเข้าร่วมงานประชุมได้ดังนี้