Menu Close

ด่วน** ประกาศเรื่อง การจัดประชุมวิชาการ CKD Weekend 2021

ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดในวงกว้าง และมีแนวโน้มของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ CKD Weekend 2021 ซึ่งกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้้ำ นั้น คณะกรรมการบริหาร สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นควรให้การประชุมวิชาการ CKD Weekend 2021 จัดในรูปแบบการประชุมผ่านระบบทางไกล (Virtual only) โดยมีกำหนดการประชุมตามวัน และเวลาเดิม

>> ดาวน์โหลดจดหมาย เรื่องการจัดประชุมวิชาการ CKD Weekend 2021