Menu Close

ประกาศรับสมัครพยาบาลไตเทียม สอบเพื่อรับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม (ครั้งที่2) รุ่นที่ 28 ประจำปี พ.ศ.2565

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ประชุมพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ เพื่อจัดให้มีการสอบแก้ตัว สำหรับผู้มีคุณสมบัติสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ระหว่างปี 2563, 2564 และ 2565 ที่ยังสอบ ไม่ผ่าน โดยการสอบครั้งนี้จะถูกนับให้เป็นการใช้สิทธิ์การสอบโดยใช้คุณสมบัติเดิม ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้