Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการอบรมและการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน “การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและการบำบัดทดแทนไต สำหรับอายุรแพทย์และกุมารแพทย์ทั่วไป”