Menu Close

ประกาศเลื่อน การจัดประชุมวิชาการ CKD Weekend 2021

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้าง และกระจายไปในหลายพื้นที่ ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และบุคลากรทางแพทย์ในทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการ ในโรงพยาบาลอย่างสุดกำลังความสามารถ คณะกรรมการบริหาร สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นควรให้เลื่อนการจัดประชุมวิชาการ CKD Weekend 2021 ที่กำหนดไว้ วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยจะแจ้งวันที่ และสถานที่จัดการประชุมให้ทราบอีกครั้ง หรือติดตามข่าวสารการจัดประชุมได้ที่ www.nephrothai.org