Menu Close

ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเข้าประกวดงาน APCN 2021

เนื่องด้วย สมาคมโรคไตแห่งประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 19th Asia Pacific Congress of Nephrology (APCN 2021) ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรม รอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวงการแพทย์ ในประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ ศัลยแพทย์ พยาธิแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งนี้จึงขอเชิญ สมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย เข้าร่วม ประกวดในงานประชุมวิชาการ 19th Asia Pacific Congress of Nephrology (APCN 2021) โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้