Menu Close

**ประกาศ เลื่อนงานประชุมวิชาการ CKD WEEKEND 2021

เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดงานประชุม CKD Weekend 2021 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในขณะนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการ แพร่กระจายของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ CKD Weekend 2021 ซึ่งกำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ นั้น คณะกรรมการบริหาร สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นควรให้ เลื่อนการประชุมวิชาการ CKD Weekend 2021 เป็นวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ สถานที่เดิม