Menu Close

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ CKD WEEKEND 2021 วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564 (แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุม เป็นโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ)

**เพื่อความรวดเร็วท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนงานประชุมมาทางอีเมล kidney@loxinfo.co.th **