Menu Close

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Nephrology Review for Internists 2020

เนื่องด้วยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุมวิชาการ Nephrology Review for Internists 2020 หัวข้อเรื่อง “Comprehensive Review of Nephrology 2020” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้อง Eternity โรงแรม Pullman ซอยรางน้ำ กรุงเทพ โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุมได้ดังนี้