Menu Close

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Nephrology Review for Internists วันที่ 17 – 18 กันยายน พ.ศ. 2565

เนื่องด้วยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุมวิชาการ Nephrology Review for Internists 2022 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้อง Infinity โรงแรม Pullman ซอยรางน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งแนวทางการตรวจวินิจฉัย และการักษา ในกลุ่มโรคไต และความผิดปกติ ของสารน้ำ และอิเล็กโทรไลต์ที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ให้กับอายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์โรคไต แพทย์ทั่วไป และ บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุมได้ดังนี้