Menu Close

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Dialysis weekend 2023 (ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566)

เนื่องด้วยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมไตเด็กแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการ Dialysis weekend 2023 Theme “Moving Forward in Dialysis Care” ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่อายุรแพทย์โรคไต กุมารแพทย์โรคไต อายุแพทย์ทั่วไป พยาบาลไตเทียม และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ