Menu Close

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการโรคไต เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

**ในกรณีที่ผู้สมัครมีบริษัทผู้แทนบริษัทสนับสนุน ไม่ต้องลงสมัครใน google form ให้ติดต่อบริษัทที่สนับสนุนโดยตรง เพื่อบริษัทจะได้ส่งรายชื่อให้กับทางสมาคมฯ