Menu Close

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Nephrology Review for Internists 2023 (วันที่ 23 – 24 กันยายน พ.ศ. 2566)

งานประชุมวิชาการ Nephrology Review for Internists 2023 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง Infinity โรงแรม Pullman ซอยรางน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งแนวทางการตรวจวินิจฉัย และการักษา ในกลุ่มโรคไต และความผิดปกติ ของสารน้ำ และอิเล็กโทรไลต์ที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ให้กับอายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์โรคไต แพทย์ทั่วไป และ บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ