Menu Close

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Dialysis weekend 2024 (ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567)

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมไตเด็กแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุม วิชาการ Dialysis weekend 2024 Theme “Empowering Dialysis Care for Greater Outcomes” ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม ทักษะความรู้ให้แก่อายุรแพทย์โรคไต กุมารแพทย์โรคไต อายุแพทย์ทั่วไป พยาบาลไตเทียม และบุคลากร ทางการแพทย์ที่สนใจ