Menu Close

ประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่ประจำปี 2567 (วันที่ 2- 4 สิงหาคม พ.ศ. 2567)

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดงานประชุมใหญ่ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี การจัดงานประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต ให้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ