Menu Close

ประชาสัมพันธ์โปรแกรมประชุม, Oral Presentation และ Poster Presentation ของงานประชุมวิชาการโรคไต เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการโรคไต เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สามารถ download โปรแกรมประชุม online ตลอดจนรายละเอียดของ Oral และ Poster Presentation ได้แล้ว และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน website