Menu Close

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเรื่องแนวทางและเกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการ ตรต. กำหนดให้มีการอบรมเรื่องแนวทางและเกณฑ์การตรวจรับรองฯ ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยเป็นการจัดอบรมในรูปแบบการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ สำหรับอายุรแพทย์โรคไต กุมารแพทย์โรคไต แพทย์ที่จบหลักสูตรอบรมไตเทียม และพยาบาลไตเทียม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ รับทราบและทำความเข้าใจใน แนวทาง และเกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อให้สามารถดำเนินการหน่วยไตเทียม ได้อย่างมีมาตรฐาน และคุณภาพดี สามารถทำการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้ระดับมาตรฐานวิชาชีพ อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ