Menu Close

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ Nephrology Meeting 2022 ระหว่างวันที่ 18–19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เนื่องด้วยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการ Nephrology Meeting 2022 โดยมี หัวข้อเรื่อง “Case-Based Approach in Electrolyte and Acid-Base Disorders” ระหว่างวันที่ 18–19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องจามจุรี ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ท้ังนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่