Menu Close

ประชาสัมพันธ์ งานอบรมวิชาการ “Intensive Nephrology Board Review 2023”

งานอบรมวิชาการ “Intensive Nephrology Board Review 2023” จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**รับเฉพาะแพทย์