Menu Close

ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจร่วมส่ง abstract ผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ของสมาคมโรคไตฯ

เรียนเชิญผู้สนใจสนใจร่วมส่ง abstract ผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมโรคไตฯ

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2567 ในรูปแบบ oral หรือ poster

**ส่งผลงานผ่าน website ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2567