Menu Close

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอสั้น ในกิจกรรม “วันไตโลก ประจำปี 2567 (World Kidney Day 2024)”