Menu Close

รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day)” ประจำปี 2564 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว”