Menu Close

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Nephrology Society of Thailand ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมโรคไตฯ คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัญโญ เพ็ญชาติ (ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

– ส่งเสริมความรู้วิชาโรคไตแก่สมาชิกและแพทย์ทั่วไปให้ก้าวหน้า และทันเหตุการณ์เสมอ
– ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับโรคไต
– ส่งเสริมและเผยแพร่สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับโรคไตให้แก่ประชาชนทั้งด้านการป้องกัน และการรักษา
– ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก
– ทำการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นกับสมาคมโรคไตต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
– ส่งเสริมความรู้วิชาโรคไตแก่สมาชิกและแพทย์ทั่วไป ให้มีความก้าวหน้าตลอดเวลา ส่งเสริมงานวิจัยด้านโรคไต ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้โรคไต ด้านการป้องกันและรักษาให้แก่ประชาชน

ในปัจจุบัน สมาคมโรคไตฯยังได้เข้าไปมีบทบาทในการกำหนดทิศทาง นโยบายสาธารณสุขด้านโรคไตของประเทศ โดยทำงานประสานกับ กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. นอกจากนี้ สมาคมโรคไตฯ รับหน้าที่จากแพทยสภา ดูแลคุณภาพการฟอกเลือดของศูนย์ไตเทียมทั่วประเทศ จะเห็นได้ว่านอกจากการเป็นสมาคมวิชาชีพ

สมาคมโรคไตฯได้ก้าวสู่การมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมด้านสาธารณสุข เชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด สมาคมโรคไตฯ จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา เพื่อรองรับบทบาทของสมาคมโรคไตฯ ในทุกๆ ด้านดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์จะได้ช่วยกันติชมเพื่อให้มีความสมบูรณ์ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั้งบุคคล องค์กร สังคมและประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา