Menu Close

**ขยายเวลา เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและการบำบัดทดแทนไต สำหรับอายุรแพทย์และกุมารแพทย์ทั่วไป” (หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน)

**ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564**