Menu Close

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขัน Nephrology Tournament ในงานประชุมวิชาการโรคไตฯ วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขัน Nephrology Tournament ในงานประชุมวิชาการโรคไต เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30-12.00 ห้อง A2+3 (Room 2)