Menu Close

แบบสอบถามสถานการณ์/ข้อเสนอแนะในการดูแลผู้ป่วย COVID-19

สมาคมโรคไตฯ ขอสำรวจสถานการณ์และข้อเสนอแนะจากสมาชิกในการดูแล ผู้ป่วย AKI, chronic dialysis ตามแบบสอบถามที่แนบ เพื่อนำไปพัฒนาและวางแนวทางในกรณีการเกิด 2nd phase

***แบบสอบถาม***
1. สถานการณ์ของผป.
2. ข้อเสนอแนะของสมาชิก