Menu Close

โรงแรมเข้าพักสำหรับงานประชุมวิชาการ CKD Weekend 2022 (วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังไม่ห้องพัก รบกวนติดต่อประสานงานกับโรงแรมตามรายชื่อดังนี้ค่ะ