Menu Close

ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การสมัครดู Rerun งานประชุมวิชาการโรคไต เฉลิมพระเกียรติ 100 ปีฯ วันที่ 4-6 ส.ค. 2566 (รับเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในวันงาน)

ลงทะเบียนดู Rerun *สำหรับ…

ประชาสัมพันธ์โปรแกรมประชุม, Oral Presentation และ Poster Presentation ของงานประชุมวิชาการโรคไต เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนงานป…

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการโรคไต เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

จดหมายเชิญประชุม (คณบดีคณ…

ประชาสัมพันธ์งานประชุม เรื่องแนวทางและเกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2566 

จดหมายเชิญประชุม (คณบดีคณ…