Menu Close

ข่าวสารสมาคม

**ขยายเวลา เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและการบำบัดทดแทนไต สำหรับอายุรแพทย์และกุมารแพทย์ทั่วไป” (หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน)

>> หลักสูตรฝึกอบรมร…

รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day)” ประจำปี 2564 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว”

>> รายชื่อโรงพยาบาล…

**ประกาศ แจ้งการสอบพยาบาลไตเทียม เพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่…