Menu Close

อัพเดทแนวทางการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับช่วงระยะ New Normal

อัพเดทแนวทางการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับช่วงระยะ New Normal เพื่อป้องกันการระบาดและแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)